سه تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با محوریت گاو

خلاصه‌ای از نتایج یک مطالعه‌ی مشاهده‌ای بر روی عوامل موثر روی رفتار چرخاندن زبان در گاو شیری

عناوین مقاله
4 دقیقه برای مطالعه

پس زمینه

 وقتی گاو در تنش یا وضعیت رفاهی ضعیف قرار بگیرد یکی از نشانه‌های خارجی آن چرخاندن زبان است. هدف اصلی این مطالعه مشاهده‌ای، ارزیابی ارتباط بین فراوانی چرخاندن زبان و عملکرد فیزیولوژیکی حیوان و هدف ثانویه آن بررسی رابطه بین فعالیت‌های عمومی و فراوانی چرخاندن زبان درگاوها است. در مجموع 126 نمونه مشاهدات رفتاری در طی 7 روز روی 348 گاو هلشتاین با مرحله شیردهی یکسان در یک بهاربند انجام شد. تواتر چرخاندن زبان به عنوان تعداد مشاهدات چرخاندن زبان و به عنوان درصدی از کل مشاهدات هر گاو تعریف شد. گاوها با توجه به دفعات چرخاندن زبان، در گروه‌های کنترل (بدون چرخاندن زبان)، LT (تواتر 1%)، MT (تواتر 5%) و HT (تواتر 10%) گروه‌بندی شدند. از هر گروه شش گاو به طور تصادفی برای نمونه‌گیری انتخاب شد. نمونه‌های سرم، مایع شکمبه، تولید شیر، و اطلاعات پس زمینه جمع آوری شد. داده‌های مربوط به رفتارهای عمومی گاوهای شیری شامل مدت زمان غذا خوردن، مدت زمان نشخوار، مدت زمان تغذیه (مدت زمان غذا خوردن + مدت زمان نشخوار کردن) و مدت زمان خوابیدن بااستفاده از حسگر[1] گردنی ثبت شد.

نتایج

سطوح کورتیزول (0.012 = P)، اسید γ-هیدروکسی بوتیریک (0.008 = P)، اپی نفرین (0.030 = P)، و دوپامین (0.047 = P) در گروه‌های مورد مطالعه به طور قابل توجهی بالاتر از گروه کنترل بود. سطوح کورتیزول و تواتر چرخاندن زبان همبستگی مثبت متوسطی داشت (به طور خطی 363/0=r). با افزایش تواتر چرخاندن زبان، pH شکمبه در مقایسه با گروه کنترل ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت (0.013 = P). زمان غذا خوردن در گاوهای HT نسبت به گاوهای گروه کنترل به طور قابل توجهی کمتر بود (035/0 = P). فراوانی چرخاندن زبان با زمان نشخوار کردن (384/0-=r) و زمان غذا خوردن (492/0-=r) رابطه منفی متوسطی داشت.

نتیجه‌گیری

 رفتار چرخاندن زبان به عنوان مکانیسم مقابله‌ای غیرفعال در نظر گرفته می‌شود، زیرا در گاوهایی با تواتر بالای چرخاندن زبان، پاسخ استرس افزایش یافته است. رفتارهای غذا خوردن و نشخوار همگی ارتباط نزدیکی با بروز رفتار چرخاندن زبان داشتند.

در ادامه جداول و نمودارهای منتشر شده در این تحقیق برای آگاهی از جزئیات نتایج آورده شده است.

شکل 2نمونه‌هایی از بصری سازی سیگنال های شتاب سنج سه محوره xyz

شکل 1 نمونه‌هایی از بصری سازی سیگنال های شتاب سنج سه محوره xyz

جدول 1: تفاوت در پارامترهای استرس سرم در چهار گروه گاو مورد مطالعه

ItemsExperimental treatments’SEM2P-value
HTMTLTCON
Cortisol, ng/mL16.116a13.988ab15.509a11.095b2.0740.012
HSP 70, pg/mL42.21346.12445.02546.2041.6340.706
y-hydroxybutyric acid, pmol/L1.586a1.679a1.672a1.420b0.0520.008
Epinephrine, ng/mL3.704a b3.919a3.894a3.518b0.0940.030
Norepinephrine, ng/mL17.86018.86318.63716.6590.6500.502
5-hydroxytrypta mine, pg/mL510.303522.812525.122484.34811.7490.538
Dopamine, nmol/L24.429ab25.990a25.206ab23.178b0.6860.067

1 HT : گاوهایی با تواتر بالای چرخاندن زبان، MT : گاوهایی با تواتر متوسط چرخاندن زبان، LT : گاوهایی با تواتر پایین چرخاندن زبان، CON: گاوهای کنترل، بدون رفتار دهانی غیرعادی
2 خطای استاندارد میانگین SEM
a, b بالانویس متفاوت در یک ردیف به معنای تفاوت معنی دار است (P <0.05)

جدول 2: تفاوت در ایمنی سرم و شاخص‌های التهابی در بین چهار گروه گاو مورد مطالعه

ItemsExperimental treatments’SEM2P-value
HTMTLTCON
IgA, pg/mL621.296b676.315a631.422b625.498b10.6090.008
IgG, mg/mL19.951 b21.161b20.552b23.062a0.4830.013
IgM, mg/mL5.3825.6035.4225.6760.1050.278
Total protein, g/L78.51375.11876.26371.0462.4090.202
Albumin, g/L28.272b30.323ab29.780b33.814a1.3540.049
IL-6, ng/L434.009461.247444.857423.92814.5620.273
11-10, pg/mL24.27625.12325.63123.0530.6270.652
AST, U/L96.36283.068105.55084.3279.8360.344
ALT, U/L28.76326.67028.36031.3832.4430.600
AST/ALT3.3613.1353.7592.7360.3000.141
ALP, U/L54.99046.71052.34348.3923.8050.425
LDH, U/L1,148.3821,100.9621,144.188990.89359.7430.454
CK, U/L157.000100.500114.80088.33323.3120.281

IgA ایمونوگلوبولین A، IgG ایمونوگلوبولین G و IgM ایمونوگلوبولین M، IL-6 اینترلوکین 6، IL-10 اینترلوکین 10، AST آسپارتات آمینوترانسفراز، ALT آلانین آمینوترانسفراز، ALB آلبومین، LDH لاکتات دهیدروژناز، CK کراتین کیناز
1 HT : گاوهایی با تواتر بالای چرخاندن زبان، MT : گاوهایی با تواتر متوسط چرخاندن زبان، LT : گاوهایی با تواتر پایین چرخاندن زبان، CON: گاوهای کنترل، بدون رفتار دهانی غیرعادی
2 خطای استاندارد میانگین SEM
a, b بالانویس متفاوت در یک ردیف به معنای تفاوت معنی دار است (P <0.05)

جدول 3: همبستگی اسپیرمن بین تعداد دفعات لوله‌کردن زبان و شاخص‌های سرمی

شاخص‌ها تعداد دفعات لوله‌کردن زبانکورتیزولدوپامینγ-هیدروکسی بوتیریک اسید5-هیدروکسی تریپتامیناپی‌نفریننوراپی‌نفرین
تعداد دفعات لوله‌کردن زبانr-value P-value۱.۰۰۰۰.۳۶۳ ۰.۰۸۱۰.۲۴۳ ۰.۲۷۶۰.۲۵۲ ۰.۲۴۶۰.۲۲۶ ۰.۲۸۷۰.۰۹۵ ۰.۶۷۴۰.۲۲۷ ۰.۲۸۷
کورتیزولr-value P-value۰.۳۶۳ ۰.۰۸۱۱.۰۰۰۰.۲۹۹ ۰.۱۷۶۰.۴۲۴ ۰.۰۴۴۰.۲۳۶ ۰.۲۶۸۰.۵۵۱ ۰.۰۰۸۰.۳۱۲ ۰.۱۳۸
دوپامینr-value P-value۰.۲۴۳ ۰.۲۷۶۰.۲۹۹ ۰.۱۷۶۱.۰۰۰۰.۴۸۷ ۰.۰۲۵۰.۶۰۷ ۰.۰۰۳۰.۵۶۱ ۰.۰۰۸۰.۵۳۱ ۰.۰۱۱
γ-هیدروکسی بوتیریک اسیدr-value P-value۰.۲۵۲ ۰.۲۴۶۰.۴۲۴ ۰.۰۴۴۰.۴۸۷ ۰.۰۲۵۱.۰۰۰۰.۵۳۲ ۰.۰۰۹۰.۴۸۹ ۰.۰۲۴۰.۵۶۰ ۰.۰۰۵
5-هیدروکسی تریپتامینr-value P-value۰.۲۲۶ ۰.۲۸۷۰.۲۳۶ ۰.۲۶۸۰.۶۰۷ ۰.۰۰۳۰.۵۳۲ ۰.۰۰۹۱.۰۰۰۰.۴۲۳ ۰.۰۵۰۰.۷۱۸ ۰.۰۰۰
اپی‌نفرینr-value P-value۰.۰۹۵ ۰.۶۷۴۰.۵۵۱ ۰.۰۰۸۰.۵۶۱ ۰.۰۰۸۰.۴۸۹ ۰.۰۲۴۰.۴۲۳ ۰.۰۵۰۱.۰۰۰۰.۴۹۷ ۰.۰۱۹
نوراپی‌نفرینr-value P-value۰.۲۲۷ ۰.۲۸۶۰.۳۱۲ ۰.۱۳۸۰.۵۳۱ ۰.۰۱۱۰.۵۶۰ ۰.۰۰۵۰.۷۱۸ ۰.۰۰۰۰.۴۹۷ ۰.۰۱۹۱.۰۰۰

جدول 4: شاخص‌های  تخمیر شکمبه بعد از تغذیه

شاخص‌هادرمان‌های تجربیخطای استاندارد از میانگینP-value
 گاوهایی با تواتر بالای لوله‌کردن زبانگاوهایی با تواتر متوسط لوله‌کردن زبانگاوهایی با تواتر پایین لوله‌کردن زبانگاوهای گروه کنترل (گاوهایی که رفتار دهانی نرمالی دارند)  
pHa۶.۱۳۲b۵.۸۵۷ab۶.۰۵۵a۶.۲۴۹۰.۰۷۷۰.۰۱۳
آمونیاک-N (میلی‌گرم بر دسی‌لیتر)۲۳.۳۸۴۲۲.۰۴۲۲۲.۵۷۱۲۱.۱۱۸۱.۹۶۸۰.۷۱۱
استات (میلی‌مول بر لیتر)۶۴.۹۶۴۶۹.۱۸۷۷۵.۹۱۷۶۷.۶۴۸۳.۸۱۱۰.۲۴۶
پروپیونات (میلی‌مول بر لیتر)۳۰.۰۸۹۳۲.۱۹۸۳۴.۷۴۳۳۱.۹۳۶۲.۱۸۵۰.۵۲۵
نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک۲.۱۸۴۲.۱۶۶۲.۲۱۶۲.۱۳۰۰.۰۱۰۰.۴۳۲
بوترات (میلی‌مول بر لیتر)b۱۵.۳۱۷a۲۱.۴۳۷a۲۱.۸۴۰b۱۶.۹۹۳۱.۳۸۶۰.۰۰۷
ایزوبوترات (میلی‌مول بر لیتر)۰.۹۶۷۱.۲۴۷۱.۳۲۸۱.۰۶۵۰.۱۱۴۰.۱۳۴
والرات (میلی‌مول بر لیتر)b۲.۰۳۵ab۲.۹۶۵a۳.۸۵۵b۲.۲۳۸۰.۳۸۴۰.۰۱۳
ایزووالرات (میلی‌مول بر لیتر)b۱.۵۷۳ab۲.۰۷۳a۳.۸۵۵b۱.۷۱۴۰.۱۹۹۰.۰۲۹
کل اسیدهای چرب فرار (میلی‌مول بر لیتر)b۱۱۴.۹۴۱ab۱۲۹.۱۰۷a۱۴۰.۱۰۸b۱۲۱.۵۹۴۶.۰۸۲۰.۰۴۸

ab: بالانویس مختلف در یک ردیف به معنای تفاوت معنی‌دار است (05/0 > P)

جدول 5: شاخص‌های تنوع باکتری‌های شکمبه گاوهای شیری

شاخص‌هادرمان‌های تجربیخطای استاندارد از میانگینP-value
 گاوهایی با تواتر بالای لوله‌کردن زبانگاوهایی با تواتر متوسط لوله‌کردن زبانگاوهایی با تواتر پایین لوله‌کردن زبانگاوهای گروه کنترل (گاوهایی که رفتار دهانی نرمالی دارند)  
واحدهای طبقه بندی عملیاتی۱۵۴۹.۱۶۷۱۴۲۵.۶۶۷۱۴۹۲.۶۰۰۱۳۶۳.۳۳۳۸۷.۵۱۱۰.۲۲۶
Chao1۱۸۴۵.۳۶۳۱۷۴۶.۹۷۶۱۷۹۲.۳۸۱۱۶۳۳.۰۷۲۹۶.۷۵۴۰.۳۱۶
ACE۰.۰۰۹۰.۰۱۲۰.۰۱۰۰.۰۱۲۰.۰۰۲۰.۴۷۷
Shannon۵.۷۶۵۵.۵۸۷۵.۶۸۰۵.۵۹۱۰.۱۳۵۰.۵۲۳
Simpson۰.۰۰۹۰.۰۱۱۰.۰۱۰۰.۰۱۲۰.۰۰۲۰.۱۱۴
پوشش خوب۱۸۶۳.۰۲۴۱۷۷۳.۶۰۷۱۸۱۸.۹۰۰۱۶۶۹.۹۷۸۹۲.۷۱۷۰.۲۲۸
نمودارهای مختلف مرتبط با مطالعه

شکل2: a: نمودار ون از واحد‌های طبقه‌بندی عملیاتی مشترک در بین چهار گروه گاو با تواترهای مختلف رفتار لوله‌کردن زبان، b: PcoA ارگانیسم‌های زنده‌ی میکروسکوپی شکمبه در سطح فیلوم از چهار گروه گاو با تواتر لوله‌کردن زبان متفاوت.C: ۱۵ گونه‌ی فراوان در سطح فیلوم، d: ۱۵ گونه فراوان در سطح جنس، *به معنی P<0.05

مدل رفتار عمومی

شکل 3: آمار مدل رفتارهای عمومی گاوهای شیری در طول آزمایش.

سایر زمان‌ها= ۲۴ ساعت – (زمان غذا خوردن و خوابیدن)،  شامل زمان بیکار ایستادن و شیردوشی و سایر زمان‌ها

زمان غذاخوردن= زمان خوردن+ زمان نشخوار

*به معنی P<0.05

مطالعه بخش قبلی

مطالعه بخش بعدی

Evaluation of Holstein cows with different tongue-rolling frequencies: stress immunity, rumen environment and general behavioural activity


[1] Sensor

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله
0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments