مدیریت گوساله ها

گوساله

آغوز و ترکیبات آن

تولید آغوز و ترکیبات آن آغوز گاو از ترشحات شیری و سرم خون، بیشتر از ایمونوگلوبولین ها و سایر پروتئین...