بیماری های عفونی

طراحی برنامه امنیت زیستی

برای شروع طراحی برنامه امنیت زیستی مؤثر، مرور مکان های خطر فارم خیلی مهم است. ارزیابی نقاط خطردرشناسایی فاکتور ها یا مکان...