رزومه مرضیه فائزی

نام: مرضیه

نام خانوادگی: فائزی

تاریخ تولد: 1370/14/11

ایمیل: marziehfaezi92@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، تیرماه 1396.

دانشجوی Ph.D اپیدمیولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران، 1399

عضویت ها:

 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • انجمن سلامت گله های شیری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • هیئت تحریریه ی خبرنامه ی انجمن جراحی دامپزشکی ایران هدهد از سال 1396
 • گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) از سال 1397

امور اجرایی:

 • عضو کمیته اجرایی اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن 1394
 • عضو کمیته ی اجرایی اولین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری، 23-21 اردیبهشت 1395، تهران
 • عضو کمیته ی اجرایی چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی، 10-12 اردیبهشت 1398، شهرکرد
 • عضو کمیته ی اجرایی اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12-10 اردیبهشت 1398، شهرکرد
 • عضو موسس گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری، دام آسا
 • مسئول تحقیق و توسعه گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری دام آسا
 • طراحی و اجرای اپلیکیشن اندروید ثبت اطلاعات لنگش و مراقبت از سم با همکاری آقای دکتر احمدرضا محمدنیا، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • طراحی و اجرای اپلیکیشن اندروید ثبت اطلاعات ورم پستان با همکاری آقای دکتر بابک خرمیان طوسی، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مدیر داخلی نشریه ی علمی التیام، 1399
 • عضو کمیته ی اجرایی دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری، 29-27 تیر 1401، تهران.
 • عضو کمیته ی اجرایی پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی، 27-25 تیر 1401، تهران.

زبان:

 • انگلیسی

نرم افزارها:

 • Excel
 • Word
 • Power point
 • Photoshop
 • SPSS
 • JMP
 • R

دوره:

 • آمار برای علم داده با نرم افزار R، 75 ساعت

ارائه ها:

 1. ارائه سخنرانی با موضوع آزمایشات در مراکز جمع آوری شیردر سمینار علمی-کاربردی شیر، شاخصی از سلامت گله، اسفندماه 1397، انجمن سلامت گله های شیری، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
 2. ارائه سخنرانی با موضوع پایداری لنگش بالینی در گله های شیری در اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 3. ارائه سخنرانی با موضوع ثبت داده های لنگش و مراقبت از سم، در سمینار علمی- آموزشی نرم افزار مدیریت گله مدیران، خرداد ماه 1398، انجمن سلامت گله های شیری، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
 4. سخنران مدعو در دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری با موضوع “An overview of Digital Dermatitis in Iran”، 27-29 تیر 1401، تهران، ایران.

مقالات ارائه شده در مجلات معتبر:

 1. Faezi M, Sangtarash R. Epidemiology of Lameness; economic importance, prevalence and incidence. Eltiam.6(2):14-34,2020.
 2. Mokhtarnazif S, Faezi M. Locomotion biomechanic and scoring in dairy farms Eltiam.6(2):55-77,2020.
 3. Ghorbani, Z., Karimi, I., Mahzounieh, M., Faezi, M., Mohamadnia, A. Genomic Detection of Bovine Digital Dermatitis Treponemes in Sole Ulcers. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2020; 15(2): 152-156. 
 4. Faezi, M., A. Bahonar and A. Mohamadnia. “A review on hoof trimming timing in cows.” Eltiam, 2021, 2(8): 42-55.
 5. Sangtarash, R. and Faezi, M.”Hoof trimming as a part of lameness control in dairy farms.” Eltiam, 2021, 2(8): 1-13.
 6. Kohansal, F. Faezi, M. “Effect of Trace Mineral on the Hoof Health.” Eltiam, 2021, 2(8): 56-72.
 7. Faezi M, Mokhtari A, Mohamadnia A. Detection of Treponemaphylotypes from digital dermatitis lesions and effect of different phylotypes on lesion size. Vet Res Forum. 2022 Mar;13(1):79-84.

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 1. فائزی م. محمدنیا الف. پایداری لنگش بالینی در گله های شیری، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 2. محمدنیا الف, فائزی م. آسایش، اولین قربانی استرس گرمایی. اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت, 1398; شهرکرد، ایران.
 3. پرهیزکار ن، فائزی م، مختارنظیف ش، محمدنیا الف، ارزیابی مدیریت اسکورهای حرکتی 3 و تغییرات آن، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 4. زجاجی و، فائزی م، محمدنیا الف، ارزیابی توزیع نواحی جراحات خط سفید و ارتباط آنها با فصل، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت, 1398; شهرکرد، ایران.
 5. سجادیان جاغرق الف، مختار نظیف ش، فائزی م؛ محمدنیا الف، ارزیابی رخداد جراحات عفونی سم در یک گله گاو شیری، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت, 1398; شهرکرد، ایران.
 6. محمد دوست م، فائزی م ، مختار نظیف ش ، زجاجی و ، محمدنیا الف، ارزیابی درماتیت انگشتی به عنوان همراهی در رخداد جراحات بافت شاخی، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 7. Faezi M, Mohamadnia AR, Sampling cows for locomotion scoring, does it work, the 5th international congress of large animal practitioners, 23rd and 24th of January, 2019, Tehran.
 8. Faezi M, Mokhhtari A, Mohamadnia AR, Validation of a PCR assay for molecular identification of Treponema phylotypes in bovine digital dermatitis lesions, the 5TH international symposium of veterinary surgery, 5-7 December 2017, Tehran.
 9. Mohamaddoust M, Faezi M, Fazel F, Jadidi M, Mohamadnia AR, Evaluation of the culling rate in cows with interdigital necrobacillosis, The 1st regional conference on cow comfort and lameness, 10-12 May 2016, Tehran.
 10. Mohamadnia, A. R., Faezi, M., Zojaji, V., Nejati, A., Mohamadi, F., Zeinali, H., … & Mohammaddoust, M. (2017, December). Lameness detection in dairy cows, a multidisciplinary approach. In 5th International Symposium of Veterinary Surgery.
 11. Marzieh Faezi, Alireza Bahonar, Iraj Nowrouzian and Ahmadreza Mohamadnia (2022). An Overview of Digital Dermatitis in Iran. 2nd regional conference on cow comfort and lameness, Tehran, Iran.
 12. khajehzadeh, M., A. Mohamadian, M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of THI Index in Neishabour Synoptic Station Data During 1398-1400. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.
 13. Kohansal, F., A. Ebrahimi, M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of Freestall Design in Mashhad Dairy Farms. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.
 14. Zohrabi, N., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Detecting Claw Horn Lesions in High Locomotion Scored Cows. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.
 15. Torkamani, B. A., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). The Effect Of Lameness on Milk Yield in Dairy Cows. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and Lameness, Tehran, Iran.
 16. Sangtarash, R., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and Lameness, Tehran, Iran.
 17. Zohrabi, N., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation Of Locomotion Score 3 Changes In Three Next Months. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and Lameness, Tehran, Iran.
 18. kasaei, M., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). The effect of high locomotion score on reproductive indices. 2nd Regional conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.

کارگاه ها:

 1. کارگاه آموزشی پیشگیری از لنگش در گاو شیری (مراقبت از سم)، همکاری در اجرای کارگاه، 27 و 28 مرداد ماه 1397، مشهد.
 2. کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گاو شیری، همکاری در اجرای کارگاه ، 29، 30 و 31 مرداد ماه 1397، مشهد.
 3. سمینار علمی کاربردی استرس گرمایی، رخداد تا کنترل، همکاری در اجرای کارگاه ، 4 و 5 اسفند ماه 1397، دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گاو شیری، همکاری در اجرای کارگاه، آبان ماه 1398، تهران، هولدینگ فردوس پارس.
 5. EuFMD and CIRAD workshop for “Understanding Drivers of Livestock Mobility”, July-October 2021.
 6. EuFMD online course for “Risk Analysis Along the Value Chain”, October and November 2022.
 7. کارگاه آموزشی اصول سم چینی در گاوهای شیری، همکاری در اجرای کارگاه، 21 و 21 اسفند 1401، مشهد.

ارتباط با صنعت :

 1. عضو تیم مراقبت از سم و ارزیاب اسکور حرکتی در گاوداری‌های صنعتی از 1396 تا 1400.
 2. تحلیلگر داده‌های مراقبت از سم و سلامت گله‌های شیری از 1396.

مشارکت در پایان‌نامه‌ها:

 1. ابراهیمی الف، محمدنیا الف، فائزی م، ارزیابی شاخص‌های آسایش گاوهای شیری و اثر آن بر اسکورهای بهداشتی، مفصل خرگوشی، مفصل زانو و گردن در گاوداری‌های شهرستان مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مهر 1401.
 2. کهنسال لطف آباد ف، محمدنیا الف، فائزی م، ارزیابی شاخص‌های آسایش گاوهای شیری و اثر آن بر اسکور حرکتی در گاوداری‌های شهرستان مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 1402.

آموزش:

 1. استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد، ترم اول سال تحصیلی 1402-1403، واحدهای اپیدمیولوژی، اصول همه گیرشناسی و روش تحقیق و نگارش متن های علمی

 

رزومه مرضیه فائزی

نام: مرضیه

نام خانوادگی: فائزی

تاریخ تولد: 1370/14/11

ایمیل: marziehfaezi92@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، تیرماه 1396.

دانشجوی Ph.D اپیدمیولوژی دامپزشکی دانشگاه تهران، 1399

عضویت ها:

 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
 • انجمن سلامت گله های شیری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • هیئت تحریریه ی خبرنامه ی انجمن جراحی دامپزشکی ایران هدهد از سال 1396
 • گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) از سال 1397

امور اجرایی:

 • عضو کمیته اجرایی اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن 1394
 • عضو کمیته ی اجرایی اولین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری، 23-21 اردیبهشت 1395، تهران
 • عضو کمیته ی اجرایی چهاردهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی، 10-12 اردیبهشت 1398، شهرکرد
 • عضو کمیته ی اجرایی اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12-10 اردیبهشت 1398، شهرکرد
 • عضو موسس گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری، دام آسا
 • مسئول تحقیق و توسعه گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری دام آسا
 • طراحی و اجرای اپلیکیشن اندروید ثبت اطلاعات لنگش و مراقبت از سم با همکاری آقای دکتر احمدرضا محمدنیا، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • طراحی و اجرای اپلیکیشن اندروید ثبت اطلاعات ورم پستان با همکاری آقای دکتر بابک خرمیان طوسی، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مدیر داخلی نشریه ی علمی التیام، 1399
 • عضو کمیته ی اجرایی دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری، 29-27 تیر 1401، تهران.
 • عضو کمیته ی اجرایی پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی، 27-25 تیر 1401، تهران.

زبان:

 • انگلیسی

نرم افزارها:

 • Excel
 • Word
 • Power point
 • Photoshop
 • SPSS
 • JMP
 • R

دوره:

 • آمار برای علم داده با نرم افزار R، 75 ساعت

ارائه ها:

 1. ارائه سخنرانی با موضوع آزمایشات در مراکز جمع آوری شیردر سمینار علمی-کاربردی شیر، شاخصی از سلامت گله، اسفندماه 1397، انجمن سلامت گله های شیری، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
 2. ارائه سخنرانی با موضوع پایداری لنگش بالینی در گله های شیری در اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 3. ارائه سخنرانی با موضوع ثبت داده های لنگش و مراقبت از سم، در سمینار علمی- آموزشی نرم افزار مدیریت گله مدیران، خرداد ماه 1398، انجمن سلامت گله های شیری، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
 4. سخنران مدعو در دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری با موضوع “An overview of Digital Dermatitis in Iran”، 27-29 تیر 1401، تهران، ایران.

مقالات ارائه شده در مجلات معتبر:

 1. Faezi M, Sangtarash R. Epidemiology of Lameness; economic importance, prevalence and incidence. Eltiam.6(2):14-34,2020.
 2. Mokhtarnazif S, Faezi M. Locomotion biomechanic and scoring in dairy farms Eltiam.6(2):55-77,2020.
 3. Ghorbani, Z., Karimi, I., Mahzounieh, M., Faezi, M., Mohamadnia, A. Genomic Detection of Bovine Digital Dermatitis Treponemes in Sole Ulcers. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2020; 15(2): 152-156. 
 4. Faezi, M., A. Bahonar and A. Mohamadnia. “A review on hoof trimming timing in cows.” Eltiam, 2021, 2(8): 42-55.
 5. Sangtarash, R. and Faezi, M.”Hoof trimming as a part of lameness control in dairy farms.” Eltiam, 2021, 2(8): 1-13.
 6. Kohansal, F. Faezi, M. “Effect of Trace Mineral on the Hoof Health.” Eltiam, 2021, 2(8): 56-72.
 7. Faezi M, Mokhtari A, Mohamadnia A. Detection of Treponemaphylotypes from digital dermatitis lesions and effect of different phylotypes on lesion size. Vet Res Forum. 2022 Mar;13(1):79-84.

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 1. فائزی م. محمدنیا الف. پایداری لنگش بالینی در گله های شیری، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 2. محمدنیا الف, فائزی م. آسایش، اولین قربانی استرس گرمایی. اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت, 1398; شهرکرد، ایران.
 3. پرهیزکار ن، فائزی م، مختارنظیف ش، محمدنیا الف، ارزیابی مدیریت اسکورهای حرکتی 3 و تغییرات آن، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 4. زجاجی و، فائزی م، محمدنیا الف، ارزیابی توزیع نواحی جراحات خط سفید و ارتباط آنها با فصل، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت, 1398; شهرکرد، ایران.
 5. سجادیان جاغرق الف، مختار نظیف ش، فائزی م؛ محمدنیا الف، ارزیابی رخداد جراحات عفونی سم در یک گله گاو شیری، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت, 1398; شهرکرد، ایران.
 6. محمد دوست م، فائزی م ، مختار نظیف ش ، زجاجی و ، محمدنیا الف، ارزیابی درماتیت انگشتی به عنوان همراهی در رخداد جراحات بافت شاخی، اولین همایش ملی لنگش و آسایش گاو شیری، 12 و 13 اردیبهشت 1398، شهرکرد، ایران.
 7. Faezi M, Mohamadnia AR, Sampling cows for locomotion scoring, does it work, the 5th international congress of large animal practitioners, 23rd and 24th of January, 2019, Tehran.
 8. Faezi M, Mokhhtari A, Mohamadnia AR, Validation of a PCR assay for molecular identification of Treponema phylotypes in bovine digital dermatitis lesions, the 5TH international symposium of veterinary surgery, 5-7 December 2017, Tehran.
 9. Mohamaddoust M, Faezi M, Fazel F, Jadidi M, Mohamadnia AR, Evaluation of the culling rate in cows with interdigital necrobacillosis, The 1st regional conference on cow comfort and lameness, 10-12 May 2016, Tehran.
 10. Mohamadnia, A. R., Faezi, M., Zojaji, V., Nejati, A., Mohamadi, F., Zeinali, H., … & Mohammaddoust, M. (2017, December). Lameness detection in dairy cows, a multidisciplinary approach. In 5th International Symposium of Veterinary Surgery.
 11. Marzieh Faezi, Alireza Bahonar, Iraj Nowrouzian and Ahmadreza Mohamadnia (2022). An Overview of Digital Dermatitis in Iran. 2nd regional conference on cow comfort and lameness, Tehran, Iran.
 12. khajehzadeh, M., A. Mohamadian, M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of THI Index in Neishabour Synoptic Station Data During 1398-1400. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.
 13. Kohansal, F., A. Ebrahimi, M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of Freestall Design in Mashhad Dairy Farms. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.
 14. Zohrabi, N., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Detecting Claw Horn Lesions in High Locomotion Scored Cows. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.
 15. Torkamani, B. A., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). The Effect Of Lameness on Milk Yield in Dairy Cows. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and Lameness, Tehran, Iran.
 16. Sangtarash, R., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of The Effect of High Locomotion Score on Culling Rate in Cows. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and Lameness, Tehran, Iran.
 17. Zohrabi, N., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation Of Locomotion Score 3 Changes In Three Next Months. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and Lameness, Tehran, Iran.
 18. kasaei, M., M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). The effect of high locomotion score on reproductive indices. 2nd Regional conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.

کارگاه ها:

 1. کارگاه آموزشی پیشگیری از لنگش در گاو شیری (مراقبت از سم)، همکاری در اجرای کارگاه، 27 و 28 مرداد ماه 1397، مشهد.
 2. کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گاو شیری، همکاری در اجرای کارگاه ، 29، 30 و 31 مرداد ماه 1397، مشهد.
 3. سمینار علمی کاربردی استرس گرمایی، رخداد تا کنترل، همکاری در اجرای کارگاه ، 4 و 5 اسفند ماه 1397، دانشگاه فردوسی مشهد.
 4. کارگاه آموزشی مبانی تشخیص لنگش در گاو شیری، همکاری در اجرای کارگاه، آبان ماه 1398، تهران، هولدینگ فردوس پارس.
 5. EuFMD and CIRAD workshop for “Understanding Drivers of Livestock Mobility”, July-October 2021.
 6. EuFMD online course for “Risk Analysis Along the Value Chain”, October and November 2022.
 7. کارگاه آموزشی اصول سم چینی در گاوهای شیری، همکاری در اجرای کارگاه، 21 و 21 اسفند 1401، مشهد.

ارتباط با صنعت :

 1. عضو تیم مراقبت از سم و ارزیاب اسکور حرکتی در گاوداری‌های صنعتی از 1396 تا 1400.
 2. تحلیلگر داده‌های مراقبت از سم و سلامت گله‌های شیری از 1396.

مشارکت در پایان‌نامه‌ها:

 1. ابراهیمی الف، محمدنیا الف، فائزی م، ارزیابی شاخص‌های آسایش گاوهای شیری و اثر آن بر اسکورهای بهداشتی، مفصل خرگوشی، مفصل زانو و گردن در گاوداری‌های شهرستان مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، مهر 1401.
 2. کهنسال لطف آباد ف، محمدنیا الف، فائزی م، ارزیابی شاخص‌های آسایش گاوهای شیری و اثر آن بر اسکور حرکتی در گاوداری‌های شهرستان مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 1402.

آموزش:

 1. استاد مدعو دانشگاه فردوسی مشهد، ترم اول سال تحصیلی 1402-1403، واحدهای اپیدمیولوژی، اصول همه گیرشناسی و روش تحقیق و نگارش متن های علمی