بیماری های عفونی

ضدعفونی زمین در گاوداری

طراحی برنامه امنیت زیستی

برای شروع طراحی برنامه امنیت زیستی مؤثر، مرور مکان های خطر فارم خیلی مهم است. ارزیابی نقاط خطردرشناسایی فاکتور ها یا مکان...