آسایش

آیا استفاده از کود به عنوان بستر باعث بالا رفتن میزان بیماری های عفونی در گله می شود؟

عناوین مقاله
3 دقیقه برای مطالعه

مهم ترین پتانسیل خطر RMS به عنوان بستر متوجه سلامت حیوان، انسان، کیفیت محصول و احساس مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی است. از منظر اقتصادی خطری که می تواند برای دامدار داشته باشد، این است که در صورت تهدید بالا برای سلامت حیوان یا انسان، ممکن است، استفاده از این ماده در دامداری ها ممنوع اعلام شود. بر اساس بررسی های سازمان Defra در انگلستان، میکروارگانیسم های کلیدی که در این نوع بستر ها باید به آن ها توجه شود در جدول شماره ی ۱ آمده است. کرم های ریوی و اکثریت انگل های روده ای شامل این موارد نمی شوند.دلیل این امر آن است که این انگل ها نمی توانند چرخه ی زندگی خود را در کود کامل کنند و بررسی ها در سیستم های پرورش نشان می دهد، به طور کلی بار انگلی بالایی در این مراکز وجود ندارد. اطلاعاتی که خطر انتقال عفونت ویروسی را توسط این نوع بستر ها ارزیابی کرده باشد، بسیار اندک است. جدول ۲ و ۳، اطلاعات در دسترس راجع به بار میکروب های پاتوژن در RMS قبل از استفاده، قبل از جداسازی ماده ی خشک و بعد از فرآوری را خلاصه می کند. جدول ۴ نیز اطلاعات در دسترس راجع به بار میکروب های پاتوژن در سایر مورد استفاده در بستر را نشان می دهد. این اطلاعات نشان دهنده این حقیقت است که اگرچه بار باکتریایی در RMS بالاست این بار باکتریایی در مواد دیگری که به عنوان بستر استفاده می شوند نیز می تواند به سطح مشابهی برسد و سایر مواد مود استفاده در بستر نیز این پتانسیل را دارند که بار میکروبی بالایی داشته باشند. هر گونه خطر افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی که به علت باقی ماندن این مواد در کود بازیافت شده ایجاد می شوند، می تواند سلامت انسان و دام را به خطر بیاندازد. در تحقیقات یک مورد مبنی بر وجود ارتباط بین استفاده از RMS و به وجود آمدن مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های سالمونلا در مدفوع گاو شیری گزارش شده است.

جدول۱

میکروارگانیسم های کلیدی با توجه به خطرات احتمالی مرتبط با استفاده از مواد جامد کود بازیافتی به عنوان بستر.

توضیحاتآیا در کود زیر پای دام یافت می شود؟گروه های در معرض خطرنام پاتوژن
داردA,H,FBacillus cereus
داردA,HCampylobacter spp
کمترین دوز موثر برای عفونت توسط این باکتری پایین استداردA,HCoxiella burnetii
می تواند تحت تاثیر مقاومت باکتریایی قرار بگیردداردA,HEnterococcus spp
داردA,HEscherichia coli
داردA,HE. coli 0157
داردA,HListeria spp
داردA,HMycobacterium avium subsp.paratuberculosis
از مهم ترین مسائل در گله های انگلستان استمشکوک (اما با تست معمول توبرکلوز یافت نمی شود)A,HMycobacterium bovis
گونه های مقاوم این باکتری از طریق RMS کمپوست یا خشک انتقال یافته اندداردA,HSalmonella spp
انتقال این عفونت در مورد ورم پستان از طریق RMS گزارش شده است.داردAKlebsiella spp
داردAStreptococcus uberis
داردHYersinia enterocolitica
در سایر مواد کمپوست شده سطح بالایی داردداردFMesophilic spore formers
در سایر مواد کمپوست شده سطح بالایی داردFThermophilic spore formers
در سایر مواد کمپوست شده سطح بالایی داردFExtremely heat resistant spore formers
داردA,HLeptospira spp
عامل درماتیت انگشتینامعلومATreponemes
از جمعیت بالغ (با احتمال کم)A,HRotavirus
درصورت بروز باید اطلاع داده شودتنها در هنگام شیوع بیماریAFood and mouth disease virus
از جمعیت بالغ (با احتمال کم)ABovine coronavirus
داردA,HCryptosporidium spp
داردA,HGiardia spp
دفع زیاد این عامل در جمعیت بالغ احتمال کمی داردACoccidia spp
داردAPrototheca spp

A: حیوان ، H: انسان، F: کیفیت غذا

جدول ۲: نمونه هایی از بارمیکروبی در مواد جامد جداشده از کود[۱]

واحد (۱۰ کلنی باکتری)  تعداد کل باکتریهاکلی فرمباکتری های گرم منفیگونه های باسیلوساسترپتوکوک های محیطیاستافیلوکوکE.coliکلبسیلااسپور باسیلوس سرئوسباکتری های مزوفیلیک هوازی تولید کننده ی اسپور[۲]
در هر گرم۶-۸۲-۴۵-۸
در هر گرم۲-۳۴-۵
در هر گرم۳/۸-۱/۹۴-۵۶/۶۴/۴/-۵/۵۱/۳-۲/۴
در هر گرم۳/۲۷/۶
در هر میلی لیتر۱/۴۵/۶۴/۶۰/۳
در هر میلی لیتر۵/۴-۷/۴۳/۴-۴/۵۰-۳/۰۳/۰-۷/۱۷/۱-۰/۲

جدول ۳: بارمیکروبی موجود در کود پس از تخمیر یا کمپوست

نوع کودواحد (۱۰ کلنی باکتری)کلی فرمگرم منفیباسیلوساسترپتوکوک های محیطیاستافیلوکوکE.coliکلبسیلا
کود جامد که به مدت ۵ هفته فشرده و ذخیره سازی شده استدر هر گرم۴/۹
کمپوستدر هر میلی لیتر۰۹/۳۰/۴۰/۱
کمپوستدر هر گرمکمتر از ۲۲-۶۴-۶
کمپوست و ذخیره شدهد رهر گرم۴-۶
کمپوستدر هر میلی لیتر۹/۲-۱/۵۶/۲-۱/۳۰۰۰-۰/۲
تخمیریدر هر گرم۰۴-۵
تخمیریدر هر میلی لیتر۷۳/۱۶/۴۱/۴۵/۱
تخمیریدر هر میلی لیتر۶/۴۲/۵۰/۲۲/۰۵/۰

جدول ۴- نمونه هایی از بار میکروبی موجود در بستر (در استال)

نوع مادهواحد (۱۰ کلنی باکتری)تعداد کلی باکتری های شمارش شدهکلی فرمگرم منفیاسترپتوکوکاستافیلوکوکE.coliکلبسیلا
کاه در بهاربند باز[۳]در هر گرم۷.۲–۷.۶۷.۹-۸.۴
کاه در بهاربند باز(میانگین ۴ فصل)در هر گرم ماده ی خشک۶.۴۷.۴۴
کاهدر هر گرم۶.۵۷.۷۸.۹۴.۸
کاه خردشده[۴](میانگین ۴ فصل)در هر گرم ماده ی خشک۶.۳۷.۸۳.۷
کاهدر هر گرم۹.۶۷.۷۵.۵۴.۶
خاک ارهدر هر گرم۷.۷۷۸.۵۶.۶
خاک ارهدر هر گرم۹.۹۳.۱۱.۹
خاک ارهدر هر میلی لیتر۷.۳۳۴.۹۰.۲
خاک اره در استال بعد از یک هفتهدر هر گرم۷.۱۶.۴
خاک اره و آهک بعد از یک هفتهدر هر گرم۷۶.۹
ماسهدر هر میلی لیتر۷.۶۱.۶۲.۴۴.۵
ماسه بعد از ۱ روزدر هر گرم۶۶.۵۴.۱
ماسه بعد از ۲ روزدر هر گرم۶.۱۶.۹۴.۳
ماسه بعد از ۶ روزدر هر گرم۵.۸۷.۲۴.۱
ماسه( میانگین ۴ فصل)در هر گرم ماده ی خشک۵.۷۷۳.۲
Separated RMSدر هر میلی لیتر۳.۱۲.۱۲.۹۲.۲
Digested RMSدر هر میلی لیتر۲.۹۲.۰۲.۶۲.۳
Drum composted RMSدر هر میلی لیتر۳.۲۲۲.۹۲.۴۵
Composted RMSدر هر میلی لیتر۸.۷۸.۲۸.۲
Drum composted RMSدر هر میلی لیتر۷.۲۲.۰۱.۶۵.۹
Windrow composted RMSدر هر میلی لیتر۷.۳۰.۳۱.۴۴.۳
Digested RMSدر هر میلی لیتر۷.۲۱.۵۲.۹۳.۲
Separated RMSدر هر میلی لیتر۷.۲۱.۱۱.۳۵.۶
RMS dried by forced airدر هر میلی لیتر۷.۲۵.۴۵.۳۴.۰
Partially composted RMSدر هر میلی لیتر۷.۷۲.۱۳.۶۲.۷
Mature composted RMSدر هر میلی لیتر۷.۶۲.۴۵.۳۲.۶
Separated RMSدر هر گرم۱۰.۱۷.۵۵.۵۶.۲
RMS با ۳۰ درصد ماده ی خشکدر هر گرم۱۰۶.۶۴.۲۳.۱
RMS که روی بستر مت ریخته شده و به صورت روزانه شارژ می شوددر هر گرم ماده ی خشک۵.۷
RMS (با قطر زیاد) بعد از یک روزدر هر گرم ماده ی خشک۶.۲
RMS (با قطر زیاد) بعد از ۲ روزدر هر گرم ماده ی خشک۶.۶
RMS (با قطر زیاد) بعد از ۶ روزدر هر گرم ماده ی خشک۶.۵
RMS بعد از ۱ روزدر هر میلی لیتر۶۸.۲۸۶.۵
RMS بعد از ۲ روزدر هر میلی لیتر۶.۸۸.۲۷.۸۶.۵
RMS بعد از ۶ روزدر هر میلی لیتر۶.۴۷.۹۷.۸۶.۳
RMS و آهک بعد از ۱ روزدر هر میلی لیتر۵.۷۷۷.۷۵
RMS و آهک بعد از ۲ روزدر هر میلی لیتر۶.۷۸۸۶
RMS و آهک بعد از ۶ روزدر هر میلی لیتر۶.۲۷.۸۸۶.۲

[۱] separated manure solids

[۲] MAS, mesophilic aerobic spore formers.

[۳] loose yards

[۴] Chopped straw

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
عناوین مقاله

سمچینی کاربردی

یکی از شروط اولیه در فراگیری تکنیکهای سمچینی، یادگیری آناتومی سم می‌باشد. توضیحاتی که در...

اسکورینگ حرکتی

اسکور حرکتی ابزاری است کاربردی به منظور تعیین وزن لنگش در گله های شیری که...

ثبت اطلاعات

بی شک یکی از مهمترین اجزای مدیریت لنگش در گله های شیری ثبت اطلاعات لنگش...

0 0 رای ها
امتیاز به این نوشته
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments