رزومه آدرین کهنسال

نام: آدرین

نام خانوادگی: کهنسال

تاریخ تولد: 1376/3/27

ایمیل: f.kohansal.fk@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور ماه 1402.

عضویت ها:

 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • هیئت تحریریه ی خبرنامه ی انجمن جراحی دامپزشکی ایران هدهد از سال 1400
 • گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) از سال 1400

امور اجرایی:

 • مدیریت وبسایت گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری دام آسا از سال 1400 به آدرس آسایش مهتران ایرانیان (damasahhre.com)
 • مدیریت وبسایت انجمن جراحی دامپزشکی ایران از سال 1400 به آدرس انجمن جراحی دامپزشکی ایران | اولین انجمن علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ivsa.ir)
 • مدیریت وبسایت همایش‌های انجمن جراحی دامپزشکی ایران در سال 1401 به آدرس صفحه اصلی | مرکز همایش های انجمن جراحی دامپزشکی ایران (ivsa.ir)
 • مدیریت وبسایت قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‎های نشخوارکننده دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1401 به آدرس صفحه اصلی (um.ac.ir)
 • عضو تیم تیراندازی با تپانچه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1399-1401
 • تهیه پکیج همایش برای دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری و پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی در سال 1401
 • عضو کمیته ی اجرایی دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری، 29-27 تیر 1401، تهران.
 • عضو کمیته ی اجرایی پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی، 27-25 تیر 1401، تهران.

افتخارات:

 • کسب رتبه اول ورودی در سال تحصیلی 1398
 • کسب رتبه سوم تیمی در رشته ورزشی تیراندازی در پانردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر، تابستان 1401، دانشگاه تبریز

زبان‌ها:

 • انگلیسی (پیشرفته)
 • فرانسه (مقدماتی)

مهارت‌ها:

 • Excel
 • Word
 • Power point
 • Python
 • SQL
 • Web development
 • HTML
 • Machine Learning

دوره‌ها:

 • 100 روز پایتون آکادمی Udemy
 • مبانی علوم پایه کامپیوتر CS50 دانشگاه هاروارد
 • پایتون CS50 دانشگاه هاروارد
 • دیتا ساینس و ماشین لرنینگ آکادمی Udemy
 • توسعه وب Sololearn

ارائه ها:

 1. ارائه سخنرانی در دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری با موضوع ” Evaluation of Free stall design in Mashhad dairy farms “، 27-29 تیر 1401، تهران، ایران.

مقالات ارائه شده در مجلات معتبر:

 1. Kohansal, F. Faezi, M. “Effect of Trace Mineral on the Hoof Health.” Eltiam, 2021, 2(8): 56-72.
 2. Mohamaddoust, F Kohansal, R Sangtarash, A Mohamadnia, M. ” Hoof blocks in dairy cows, fundamentals and techniques of applicationEltiam, 2021, 2(8): 112.

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 1. Kohansal, F., A. Ebrahimi, M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of Freestall Design in Mashhad Dairy Farms. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.

 

رزومه آدرین کهنسال

نام: آدرین

نام خانوادگی: کهنسال

تاریخ تولد: 1376/3/27

ایمیل: f.kohansal.fk@gmail.com

مدرک تحصیلی: دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور ماه 1402.

عضویت ها:

 • انجمن جراحی دامپزشکی ایران
 • هیئت تحریریه ی خبرنامه ی انجمن جراحی دامپزشکی ایران هدهد از سال 1400
 • گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری (دام آسا) از سال 1400

امور اجرایی:

 • مدیریت وبسایت گروه تحقیق و ترویج سلامت گله های شیری دام آسا از سال 1400 به آدرس آسایش مهتران ایرانیان (damasahhre.com)
 • مدیریت وبسایت انجمن جراحی دامپزشکی ایران از سال 1400 به آدرس انجمن جراحی دامپزشکی ایران | اولین انجمن علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (ivsa.ir)
 • مدیریت وبسایت همایش‌های انجمن جراحی دامپزشکی ایران در سال 1401 به آدرس صفحه اصلی | مرکز همایش های انجمن جراحی دامپزشکی ایران (ivsa.ir)
 • مدیریت وبسایت قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام‎های نشخوارکننده دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1401 به آدرس صفحه اصلی (um.ac.ir)
 • عضو تیم تیراندازی با تپانچه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1399-1401
 • تهیه پکیج همایش برای دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری و پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی در سال 1401
 • عضو کمیته ی اجرایی دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری، 29-27 تیر 1401، تهران.
 • عضو کمیته ی اجرایی پانزدهمین سمپوزیوم ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی و ششمین سمپوزیوم بین الملی جراحی دامپزشکی، 27-25 تیر 1401، تهران.

افتخارات:

 • کسب رتبه اول ورودی در سال تحصیلی 1398
 • کسب رتبه سوم تیمی در رشته ورزشی تیراندازی در پانردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر، تابستان 1401، دانشگاه تبریز

زبان‌ها:

 • انگلیسی (پیشرفته)
 • فرانسه (مقدماتی)

مهارت‌ها:

 • Excel
 • Word
 • Power point
 • Python
 • SQL
 • Web development
 • HTML
 • Machine Learning

دوره‌ها:

 • 100 روز پایتون آکادمی Udemy
 • مبانی علوم پایه کامپیوتر CS50 دانشگاه هاروارد
 • پایتون CS50 دانشگاه هاروارد
 • دیتا ساینس و ماشین لرنینگ آکادمی Udemy
 • توسعه وب Sololearn

ارائه ها:

 1. ارائه سخنرانی در دومین همایش منطقه ای لنگش و آسایش گاو شیری با موضوع ” Evaluation of Free stall design in Mashhad dairy farms “، 27-29 تیر 1401، تهران، ایران.

مقالات ارائه شده در مجلات معتبر:

 1. Kohansal, F. Faezi, M. “Effect of Trace Mineral on the Hoof Health.” Eltiam, 2021, 2(8): 56-72.
 2. Mohamaddoust, F Kohansal, R Sangtarash, A Mohamadnia, M. ” Hoof blocks in dairy cows, fundamentals and techniques of applicationEltiam, 2021, 2(8): 112.

مقالات ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی:

 1. Kohansal, F., A. Ebrahimi, M. Faezi and A. Mohamadnia (2022). Evaluation of Freestall Design in Mashhad Dairy Farms. 2nd Regional Conference on Cow Comfort and lameness, Tehran, Iran.