شرکت دام آسا افتخار دارد تا همکاری خود با انجمن جراحی دامپزشکی ایران را در انتشار یک شماره از مجله علمی-ترویجی التیام را اعلام دارد.

در این شماره که در زمستان ۱۳۹۸ منتشر شده است، به بررسی دلایل رخداد لنگشل، زیان های اقتصادی آن، نحوه شناسایی و اثرات آن بر آسایش گاوهای شیری پرداخته شده است.