آیا استفاده از کود به عنوان بستر باعث بالا رفتن میزان بیماری های عفونی در گله می شود؟

مهم ترین پتانسیل خطر RMS به عنوان بستر متوجه سلامت حیوان، انسان، کیفیت محصول و احساس مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی است. از منظر اقتصادی خطری که می تواند برای دامدار داشته باشد، این است که در صورت تهدید بالا برای سلامت حیوان یا انسان، ممکن است، استفاده از این ماده در دامداری ها ممنوع اعلام شود. بر اساس بررسی های سازمان Defra در انگلستان، میکروارگانیسم های کلیدی که در این نوع بستر ها باید به آن ها توجه شود در جدول شماره ی ۱ آمده است. کرم های ریوی و اکثریت انگل های روده ای شامل این موارد نمی شوند.دلیل این امر آن است که این انگل ها نمی توانند چرخه ی زندگی خود را در کود کامل کنند و بررسی ها در سیستم های پرورش نشان می دهد، به طور کلی بار انگلی بالایی در این مراکز وجود ندارد. اطلاعاتی که خطر انتقال عفونت ویروسی را توسط این نوع بستر ها ارزیابی کرده باشد، بسیار اندک است. جدول ۲ و ۳، اطلاعات در دسترس راجع به بار میکروب های پاتوژن در RMS قبل از استفاده، قبل از جداسازی ماده ی خشک و بعد از فرآوری را خلاصه می کند. جدول ۴ نیز اطلاعات در دسترس راجع به بار میکروب های پاتوژن در سایر مورد استفاده در بستر را نشان می دهد. این اطلاعات نشان دهنده این حقیقت است که اگرچه بار باکتریایی در RMS بالاست این بار باکتریایی در مواد دیگری که به عنوان بستر استفاده می شوند نیز می تواند به سطح مشابهی برسد و سایر مواد مود استفاده در بستر نیز این پتانسیل را دارند که بار میکروبی بالایی داشته باشند. هر گونه خطر افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی که به علت باقی ماندن این مواد در کود بازیافت شده ایجاد می شوند، می تواند سلامت انسان و دام را به خطر بیاندازد. در تحقیقات یک مورد مبنی بر وجود ارتباط بین استفاده از RMS و به وجود آمدن مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های سالمونلا در مدفوع گاو شیری گزارش شده است.

جدول۱

میکروارگانیسم های کلیدی با توجه به خطرات احتمالی مرتبط با استفاده از مواد جامد کود بازیافتی به عنوان بستر.

 

توضیحات آیا در کود زیر پای دام یافت می شود؟ گروه های در معرض خطر نام پاتوژن
دارد A,H,F Bacillus cereus
دارد A,H Campylobacter spp
کمترین دوز موثر برای عفونت توسط این باکتری پایین است دارد A,H Coxiella burnetii
می تواند تحت تاثیر مقاومت باکتریایی قرار بگیرد دارد A,H Enterococcus spp
دارد A,H Escherichia coli
دارد A,H E. coli 0157
دارد A,H Listeria spp
دارد A,H Mycobacterium avium subsp.paratuberculosis
از مهم ترین مسائل در گله های انگلستان است مشکوک (اما با تست معمول توبرکلوز یافت نمی شود) A,H Mycobacterium bovis
گونه های مقاوم این باکتری از طریق RMS کمپوست یا خشک انتقال یافته اند دارد A,H Salmonella spp
انتقال این عفونت در مورد ورم پستان از طریق RMS گزارش شده است. دارد A Klebsiella spp
دارد A Streptococcus uberis
دارد H Yersinia enterocolitica
در سایر مواد کمپوست شده سطح بالایی دارد دارد F Mesophilic spore formers
در سایر مواد کمپوست شده سطح بالایی دارد F Thermophilic spore formers
در سایر مواد کمپوست شده سطح بالایی دارد F Extremely heat resistant spore formers
دارد A,H Leptospira spp
عامل درماتیت انگشتی نامعلوم A Treponemes
از جمعیت بالغ (با احتمال کم) A,H Rotavirus
درصورت بروز باید اطلاع داده شود تنها در هنگام شیوع بیماری A Food and mouth disease virus
از جمعیت بالغ (با احتمال کم) A Bovine coronavirus
دارد A,H Cryptosporidium spp
دارد A,H Giardia spp
دفع زیاد این عامل در جمعیت بالغ احتمال کمی دارد A Coccidia spp
دارد A Prototheca spp

A: حیوان ، H: انسان، F: کیفیت غذا

جدول ۲: نمونه هایی از بارمیکروبی در مواد جامد جداشده از کود[۱]

واحد

(۱۰ کلنی باکتری)

 

تعداد کل باکتریها کلی فرم باکتری های گرم منفی گونه های باسیلوس استرپتوکوک های محیطی استافیلوکوک E.coli کلبسیلا اسپور باسیلوس سرئوس باکتری های مزوفیلیک هوازی تولید کننده ی اسپور[۲]
در هر گرم ۶-۸ ۲-۴ ۵-۸
در هر گرم ۲-۳ ۴-۵
در هر گرم ۳/۸-۱/۹ ۴-۵ ۶/۶ ۴/۴/-۵/۵ ۱/۳-۲/۴
در هر گرم ۳/۲ ۷/۶
در هر میلی لیتر ۱/۴ ۵/۶ ۴/۶ ۰/۳
در هر میلی لیتر ۵/۴-۷/۴ ۳/۴-۴/۵ ۰-۳/۰ ۳/۰-۷/۱ ۷/۱-۰/۲

 

جدول ۳: بارمیکروبی موجود در کود پس از تخمیر یا کمپوست

نوع کود واحد

(۱۰ کلنی باکتری)

کلی فرم گرم منفی باسیلوس استرپتوکوک های محیطی استافیلوکوک E.coli کلبسیلا
کود جامد که به مدت ۵ هفته فشرده و ذخیره سازی شده است در هر گرم ۴/۹
کمپوست در هر میلی لیتر ۰ ۹/۳ ۰/۴ ۰/۱
کمپوست در هر گرم کمتر از ۲ ۲-۶ ۴-۶
کمپوست و ذخیره شده د رهر گرم ۴-۶
کمپوست در هر میلی لیتر ۹/۲-۱/۵ ۶/۲-۱/۳ ۰ ۰ ۰-۰/۲
تخمیری در هر گرم ۰ ۴-۵
تخمیری در هر میلی لیتر ۷۳/۱ ۶/۴ ۱/۴ ۵/۱
تخمیری در هر میلی لیتر ۶/۴ ۲/۵ ۰/۲ ۲/۰ ۵/۰

 

جدول ۴- نمونه هایی از بار میکروبی موجود در بستر (در استال)

نوع ماده واحد

(۱۰ کلنی باکتری)

تعداد کلی باکتری های شمارش شده کلی فرم گرم منفی استرپتوکوک استافیلوکوک E.coli کلبسیلا
کاه در بهاربند باز[۳] در هر گرم ۷.۲–۷.۶ ۷.۹-۸.۴
کاه در بهاربند باز(میانگین ۴ فصل) در هر گرم ماده ی خشک ۶.۴ ۷.۴ ۴
کاه در هر گرم ۶.۵ ۷.۷ ۸.۹ ۴.۸
کاه خردشده[۴](میانگین ۴ فصل) در هر گرم ماده ی خشک ۶.۳ ۷.۸ ۳.۷
کاه در هر گرم ۹.۶ ۷.۷ ۵.۵ ۴.۶
خاک اره در هر گرم ۷.۷ ۷ ۸.۵ ۶.۶
خاک اره در هر گرم ۹.۹ ۳.۱ ۱.۹
خاک اره در هر میلی لیتر ۷.۳ ۳ ۴.۹ ۰.۲
خاک اره در استال بعد از یک هفته در هر گرم ۷.۱ ۶.۴
خاک اره و آهک بعد از یک هفته در هر گرم ۷ ۶.۹
ماسه در هر میلی لیتر ۷.۶ ۱.۶ ۲.۴ ۴.۵
ماسه بعد از ۱ روز در هر گرم ۶ ۶.۵ ۴.۱
ماسه بعد از ۲ روز در هر گرم ۶.۱ ۶.۹ ۴.۳
ماسه بعد از ۶ روز در هر گرم ۵.۸ ۷.۲ ۴.۱
ماسه( میانگین ۴ فصل) در هر گرم ماده ی خشک ۵.۷ ۷ ۳.۲
Separated RMS در هر میلی لیتر ۳.۱ ۲.۱ ۲.۹ ۲.۲
Digested RMS در هر میلی لیتر ۲.۹ ۲.۰ ۲.۶ ۲.۳
Drum composted RMS در هر میلی لیتر ۳.۲ ۲ ۲.۹ ۲.۴۵
Composted RMS در هر میلی لیتر ۸.۷ ۸.۲ ۸.۲
Drum composted RMS در هر میلی لیتر ۷.۲ ۲.۰ ۱.۶ ۵.۹
Windrow composted RMS در هر میلی لیتر ۷.۳ ۰.۳ ۱.۴ ۴.۳
Digested RMS در هر میلی لیتر ۷.۲ ۱.۵ ۲.۹ ۳.۲
Separated RMS در هر میلی لیتر ۷.۲ ۱.۱ ۱.۳ ۵.۶
RMS dried by forced air در هر میلی لیتر ۷.۲ ۵.۴ ۵.۳ ۴.۰
Partially composted RMS در هر میلی لیتر ۷.۷ ۲.۱ ۳.۶ ۲.۷
Mature composted RMS در هر میلی لیتر ۷.۶ ۲.۴ ۵.۳ ۲.۶
Separated RMS در هر گرم ۱۰.۱ ۷.۵ ۵.۵ ۶.۲
RMS با ۳۰ درصد ماده ی خشک در هر گرم ۱۰ ۶.۶ ۴.۲ ۳.۱
RMS که روی بستر مت ریخته شده و به صورت روزانه شارژ می شود در هر گرم ماده ی خشک ۵.۷
RMS (با قطر زیاد) بعد از یک روز در هر گرم ماده ی خشک ۶.۲
RMS (با قطر زیاد) بعد از ۲ روز در هر گرم ماده ی خشک ۶.۶
RMS (با قطر زیاد) بعد از ۶ روز در هر گرم ماده ی خشک ۶.۵
RMS بعد از ۱ روز در هر میلی لیتر ۶ ۸.۲ ۸ ۶.۵
RMS بعد از ۲ روز در هر میلی لیتر ۶.۸ ۸.۲ ۷.۸ ۶.۵
RMS بعد از ۶ روز در هر میلی لیتر ۶.۴ ۷.۹ ۷.۸ ۶.۳
RMS و آهک بعد از ۱ روز در هر میلی لیتر ۵.۷ ۷ ۷.۷ ۵
RMS و آهک بعد از ۲ روز در هر میلی لیتر ۶.۷ ۸ ۸ ۶
RMS و آهک بعد از ۶ روز در هر میلی لیتر ۶.۲ ۷.۸ ۸ ۶.۲

 

[۱] separated manure solids

[۲] MAS, mesophilic aerobic spore formers.

[۳] loose yards

[۴] Chopped straw