به منظور شرکت در کارگاه مورد نظر مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۶۵۹۶۹۴ بانک تجارت به نام انجمن جراحی دامپزشکی ایران واریز نمایید و تصویر جزئیات پرداختی خود را از طریق تکمیل فرم زیر برای ما ارسال کنید.