مقالات

انتشارات

آخرین شماره مجله علمی-ترویجی انجمن جراحی (التیام) منتشر شد:

اهمیت لنگش و مبانی تشخیص آن در گله های شیری

اپلیکیشن اندرویید سُم چین یار

سُم چین یار، نرم افزاری کاربردی برای ثبت اطلاعات برنامه ی مراقبت از سُم (سم چینی و درمان جراحات) است. با استفاده از این نرم افزار می توانید به راحتی در محل باکس سم چینی اطلاعات را ثبت و در نهایت به صورت فایل اکسل برای خود ذخیره کنید.

کارگاه های آموزشی پیش رو